A Magyar Rendőrség KORMÁNYHIVATALOK Józsefváros

Az áldozatsegítésről

Ki az áldozat?

A törvény nem csak a bűncselekmények, illetve a tulajdon elleni szabálysértések közvetlen sértettjeit, hanem mindazon személyeket áldozatnak tekinti, akik bizonyíthatóan a bűncselekmény, vagy a tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következtében szenvedtek sérelmet.

Sérelemnek tekintendő a testi vagy lelki sérülés (súlyos félelem, szorongás), az érzelmi megrázkódtatás (trauma, pszichés zavar) és a vagyoni kár, amely a bűncselekménnyel, vagy tulajdon elleni szabálysértéssel ok-okozati összefüggésben áll.


Az áldozatsegítő támogatások igénybevétele

Az áldozatsegítő támogatások igénybevétele önkéntességen és a hatósággal való együttműködésen alapul.

Azonnali pénzügyi segély és állami kárenyhítés iránti kérelmet írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. Az áldozatiság igazolásához szükséges az ügyben eljáró nyomozó hatóság, ügyészség vagy bíróság által kiállított, a büntetőeljárás, vagy a szabálysértési eljárás adatairól szóló igazolás. Ezt az igazolást szükség esetén az áldozatsegítő szolgálat szerzi be. A kérelemhez kárenyhítési és szakjogászi segítségnyújtási igény esetén a jövedelemigazolást is mellékelni kell. Az eljárások illeték- és díjmentesek.


Tájékoztatás

Az áldozat az áldozatiság igazolása nélkül is ingyenes, gyors, szakszerű és teljes körű felvilágosítást kap a büntetőeljárásbeli-, illetve szabálysértési eljárásbeli jogairól és kötelezettségeiről, a számára elérhető támogatások fajtáiról, feltételeiről, egyéb ellátásokról, juttatásokról, jogérvényesítési lehetőségekről, állami önkormányzati, civil és egyházi szervezetek elérhetőségéről, az ismételt áldozattá válás elkerülésének lehetőségeiről.


Az igénybe vehető szolgáltatások:

1. Azonnali pénzügyi segély

Az áldozatsegítő szolgálat méltányossági döntés alapján a legalapvetőbb szükségletek fedezésére (lakhatás, ruházkodás, élelmezés, utazás, gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadások) azonnali pénzügyi segélyt adhat, ha a bűncselekmény, vagy tulajdon elleni szabálysértés miatt kialakult helyzet ezt indokolja. Ennek megállapításához a személyes körülményeket, szociális rászorultságot igazoló dokumentumokat is csatolnia kell a kérelméhez az áldozatnak.

Azonnali pénzügyi segélyért a bűncselekményt, vagy a tulajdon elleni szabálysértést követő 5 napon belül lehet folyamodni. 

2. Érdekérvényesítés elősegítése

Az áldozat személyre szabott felvilágosítást kap alapvető jogairól, az őt megillető egészségügyi, nyugdíjbiztosítási és szociális ellátásokról, munkanélküli ellátásokról, családtámogatási ellátásokról, gyermekjóléti -és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szolgáltatásokat nyújtó intézmények címéről, elérhetőségéről. Az áldozatsegítő szolgálat segítséget nyújt az áldozat részére az állami, önkormányzati ellátásokhoz való hozzájutáshoz.

3. Jogi segítségnyújtás

Ha a szociálisan rászoruló áldozat ügyének intézése további jogászi közreműködést kíván, az áldozatsegítő szolgálat köteles őt a jogi segítségnyújtó szolgálathoz irányítani, ahol szakszerű jogi tanácsot, ügyvéd általi okiratkészítést, peres képviseletet kaphat jogai érvényesítéséhez, jogvitája megoldásához.

Az érdekérvényesítés elősegítése és jogi segítségnyújtás iránti kérelmet formai kötöttség és határidő nélkül lehet benyújtani az áldozatsegítő szolgálatnál.


Az állami kárenyhítés

Kárenyhítésre a szándékos, személy elleni, erőszakos bűncselekmények áldozatai lehetnek jogosultak.

A kárenyhítés nem jár alanyi jogon, célja a sértett testi épségének, egészségének súlyos károsodását, illetve a sértett halálát okozó bűncselekmény következtében keletkezett vagyoni kár, jövedelem-kiesés kompenzálása. 

Kárenyhítésre igényt tarthat a sértett, vagy a vele egy háztartásban élő, egyenes ági rokona, örökbefogadója vagy nevelőszülője, örökbefogadott vagy nevelt gyermeke, házastársa, élettársa, illetve akinek az eltartására a sértett köteles vagy köteles volt, továbbá aki a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében meghalt sértett eltemettetéséről gondoskodott.

2015-ben az minősül rászorulónak, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladta meg a 198.402,- Ft-ot. Kárenyhítés egy összegben vagy járadék formájában állapítható meg.

Egyösszegű kárenyhítésként a bűncselekmény miatt bekövetkezett – eredeti számlával, nyugtával, bizonylattal igazolt – vagyoni kár, illetve jövedelem-kiesés teljes vagy részbeni megtérítése igényelhető. 

Járadék formájú kárenyhítést igényelhet az áldozat, a sértett -várhatóan 6 hónapot meghaladó- bűncselekmény miatti keresőképtelenségéből fakadó jövedelem-csökkenés részbeni enyhítésére.

Ha a kár más forrásból részben vagy egészben megtérült, a kérelmező a megtérülés mértékéig köteles visszatéríteni a pénzben nyújtott támogatást, a kérelmet elbíráló határozat jogerőre emelkedését követő 3 évig. 

Állam általi kárenyhítés iránti kérelmet a bűncselekmény elkövetésétől 3 hónapig lehet benyújtani. A törvényben felsorolt kivételes esetekben ez az idő hosszabb is lehet – igazolási kérelem elfogadása esetén.

Vissza
Asztali verzió