A Magyar Rendőrség KORMÁNYHIVATALOK Józsefváros

A pártfogásról

A pártfogó felügyelői tevékenység

Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya a pártfogó felügyelői tevékenységet a Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztályán és a Felnőttkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztályán keresztül látja el.

A pártfogó felügyelői tevékenység célja, hogy a büntetőeljárás és a végrehajtás folyamatában a pártfogó felügyelő kellő súlyú jelenlétével, az igazságszolgáltatási szervek döntéseinek megfelelően biztosítsa az állam büntetőhatalmi igényének érvényre juttatását, elősegítse a társadalom irányába megvalósuló jóvátételt, ezáltal csökkentve a bűnismétlés veszélyét, fokozva az elkövető társadalmi reintegrációjának esélyét, illetve a közösség védelmét. A pártfogó felügyelettel megerősített büntetőeljárásban az alternatív szankciók (például vádemelés elhalasztása, felfüggesztett szabadságvesztés, közérdekű munka büntetés, próbára bocsátás) alkalmazása hosszú távon lehetővé teszi a börtönnépesség csökkenését.

 
Az Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály a fenti célok megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat látja el:
 
 
Környezettanulmány és pártfogó felügyelői vélemény készítése
A pártfogó felügyelő az ügyészségi és bírói döntéshozatal előkészítése érdekében, kvázi szakértői tevékenység keretében a büntetőeljárásban érintett fiatalkorú vagy felnőtt személy életviszonyairól, környezetéről, társas kapcsolatairól, valamint az ezekben rejlő kriminogén faktorokról környezettanulmányt készít, illetve ezek figyelembe vételével pártfogó felügyelői vélemény formájában javaslatot tesz az elkövető által, a pártfogó felügyelet alatt követendő magatartási szabályokra.

 
Pártfogó felügyelet végrehajtása

A pártfogó felügyelet a magyar büntető szankciórendszer járulékos intézkedése, büntetés vagy intézkedés mellet rendelhető el. A pártfogó felügyelő ellenőrzi és segíti a jogszabályokban meghatározott, a bíróság határozatában elrendelt, illetve az ügyészség által előírt magatartási szabályok megtartását és a kötelezettségek teljesítését. Célja a pártfogó felügyelet alatt álló fiatalkorú vagy felnőtt személyek kontrollja és támogatása a jogkövető magatartás folytatása, a bűncselekmény elkövetéséhez vezető okok megszüntetése érdekében. A pártfogó felügyelet tartamára előírt szabályok meg nem tartása különböző szankciókat vonhat maga után (vádemelés, büntetés kiszabása, javítóintézeti nevelés, illetve szabadságvesztés elrendelése, végrehajtása).


Közérdekű munka büntetés végrehajtása

A közérdekű munka büntetés a Büntető Törvénykönyvben meghatározott önálló büntetési nem egyike (nem tévesztendő össze a szabálysértési eljárásban alkalmazott közérdekű munkával). Kiszabását a törvény - számos külföldi szabályozástól eltérően - nem köti az elkövető beleegyezéséhez. Bár végrehajtása nem kényszeríthető ki, a munka nem teljesítése esetén szankcióként a szabadságvesztésre átváltoztatás jelentkezhet. A pártfogó felügyelő megszervezi és felügyeli a bűncselekményt elkövető közérdekű, ingyenes munkavégzését, ezáltal segítve elő a jóvátételt a társadalom irányába.


Utógondozás

A szabadulás előkészítése, az elítéltek társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében a pártfogó felügyelő utógondozást végez a büntetés-végrehajtási és a javítóintézetekben, továbbá az onnan történő szabadulást követően önkéntes igénybevétel alapján.


Megelőző pártfogás

A megelőző pártfogás intézményét a Gyvt. a védelembe vételről szóló VIII. fejezetben szabályozza. A Gyvt. 68/D. § (1) bekezdése szerint a gyámhatóság a bűncselekmény vagy az elzárással is sújtható szabálysértés elkövetése miatt indult védelembe vétel iránti eljárásban, vagy a már fennálló védelembe vétel mellett a nyomozó hatóságnak a bűncselekmény vagy a szabálysértési hatóságnak a szabálysértés elkövetéséről tájékoztató, a gyámhatóság felé tett jelzését követően megkeresi a pártfogó felügyelői szolgálatot környezettanulmány és a gyermek veszélyeztetettségének bűnmegelőzési szempontú kockázatértékelése beszerzése céljából. A Gyvt. 68. § (4) bekezdése a) pontja alapján a gyámhatóság a pártfogó felügyelői környezettanulmány és kockázatértékelés alapján a védelembe vétellel egyidejűleg, vagy a már fennálló védelembe vétel mellett a bűnismétlés megelőzése érdekében a gyermek bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettségének magas foka esetén elrendeli a gyermek megelőző pártfogását.


A Közvetítői Szolgálat Feladatai


Külön magatartási szabályok végrehajtásával kapcsolatos feladatok
  • Csoportos és /vagy egyéni foglalkozások a szociális készségek fejlesztése céljából
A szociális készségek fejlesztését célzó csoport, illetve egyéni foglalkozások a pártfogó felügyelet külön magatartási szabályaként előírható olyan tevékenység, amely az érintett fiatalkorúak, fiatal felnőttek viselkedéskorrekcióját, társadalmi adaptációját segítik elő. A csoportfoglalkozások alkalmasak bizonyos viselkedések átkondicionálására és készségek kialakítására, fejlesztésére.
  • Egyéni jóvátételi tevékenység:
A közösségi jóvátétellel a fiatalkorú és a fiatal felnőtt elkövetők szimbolikus formában, a közösség irányában teszik jóvá a bűncselekményükkel az áldozatnak, illetve a közösségnek okozott sérelmeket.
  • A tanulást segítő programok:
Korrepetálások megszervezése önkéntesek bevonásával. Kapcsolat felvétel oktatási intézményekkel. Naprakész adatbázis működtetése, az oktatási intézményekről, a lehetséges szakképzési lehetőségekről.
  • Strukturált szabadidő megszervezése

A kreativitást, hasznos szabadidő eltöltést elősegítő programok szervezése, lehet művészeti, kulturális, sporttevékenység. Ifjúsági közösségi tér kialakítása, klubszerű, kötetlen beszélgetések.
 
Mediáció
A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló törvény (Bktv.) szerint a közvetítői eljárás a bűncselekmény elkövetésével kiváltott konfliktust kezelő eljárás, amelynek célja, hogy a büntetőeljárást lefolytató bíróságtól, illetőleg ügyésztől független, harmadik személy (közvetítő) bevonásával - a sértett és a terhelt közötti konfliktus rendezésének megoldását tartalmazó, a bűncselekmény következményeinek jóvátételét és a terhelt jövőbeni jogkövető magatartását elősegítő - írásbeli megállapodás jöjjön létre.
 
Bűnmegelőzési programok szervezése
A Közvetítői Szolgálat egyik profilja a bűnmegelőzési feladatokban való tevékeny szerepvállalás. Ennek egyik színtere a kriminálisan veszélyeztetett általános- és középiskolákban bűnmegelőzési osztályfőnöki órák tartása.
Fő célja: Megismertetni a diákokat az ifjúkori bűnözés jellemzőivel, az elkövetés okaival, az egyes cselekmények büntetőjogi következményeivel.
 
A fiatalok magatartásában megjelenő destruktív elemek visszaszorítása, a bűnözésmentes életszemlélet kialakítása.
 
A bűnözés megelőzésének egyik legfontosabb eszköze a nevelés, ezért a gyermekekre és fiatalokra főleg a családi és iskolai magatartási szabályok a mértékadók. Ezért a felnövekvő generációnak a társadalmi együttélés szabályainak elfogadása és elsajátítása és annak alkalmazása a kriminalitás szempontjából óriási jelentőséggel bír.
Továbbá a bűncselekmények elkövetésével kapcsolatos büntetőjogi fogalmak áttekintése, melynek elsődleges célja tudatosítani a fiatalokban, hogy tetteik elkövetéséért a büntetőjogi szankciót nekik kell viselniük.
 
A bűnmegelőzés témakörében fontosnak tartjuk, hogy nem csak a kriminalitás szempontjából veszélyeztetett fiatalkorúakkal, iskolás korosztállyal foglalkozzunk, hanem a velük kapcsolatban álló pedagógusoknak is biztosítsunk kézzelfogható információt, segítséget, illetve megismertessük őket alternatív megoldási lehetőségekkel. A pedagógusoknak nevelői értekezletek keretében biztosítunk lehetőséget az őket leginkább érintő kérdések megbeszélésére, igény szerint akár jóvátételre érzékenyítő foglalkozásokat tartunk, amelyben a fegyelmi tárgyalás vs. alternatív konfliktuskezelés témáját dolgozzuk fel.
 
A másik nagyon fontos támogató közeg a szülő, a családi háttér. Részükre szülői fórumot tartunk a gyermekvédelem, pártfogó felügyelet tárgykörében. A tájékoztató előadás után interaktív formában folytatnánk, ahol az előadó pártfogó felügyeletben dolgozó szakemberek válaszolnak a felmerülő kérdésekre.
 
A munkaerő-piaci érvényesülést elősegítő programok

Lehetőség szerint szakképzett munkaerőpiaci koordinátor bevonásával munkaerő-piaci programok működtetése a foglalkoztatóban.
Lehetséges elemek: állapotfelmérés, kompetencia vizsgálat, tanulási képesség, kulcsképesség vizsgálat, szociális helyzet felmérése, pályaorientáció, pályakorrekció, egyéni fejlesztési terv készítése, egyéni szolgáltatási terv készítése, a tanulási-és munkamotiváció kialakítása és fenntartása, a kulcsképességek fejlesztése, felkészítés az önálló álláskeresésre.
 

Vissza
Asztali verzió