A Magyar Rendőrség KORMÁNYHIVATALOK Józsefváros

II. Jogi segítségnyújtási támogatások

II. A jogi segítségnyújtási támogatások
 

1. Peren kívüli ügyek

A jogi segítő peren kívül ad tanácsot, illetve szerkeszt beadványt, egyéb iratot

● minden olyan jogvitás ügyben amelyben a későbbiekben per lefolytatására kerülhet sor (szükség esetén a keresetlevelet is elkészíti);

● mindennapi megélhetést érintő kérdésekben (pl: birtokháborítás, lakhatási, nyugdíj, munka-és foglalkoztatási, közüzemi-díj tartozás, végrehajtási ügyek);

● amennyiben az ügyfél közigazgatási eljárásban vesz részt, és eljárási jogainak, kötelezettségeinek megismeréséhez, jognyilatkozat megtételéhez szükséges a jogi szolgáltatás;

● bűncselekmény áldozata számára, amennyiben az ezzel összefüggésben keletkezett jog- és érdeksérelem elhárításához szükséges a szakjogászi közreműködés;

● ha abban a kérdésben van szüksége jogi tanácsadásra, hogy jogainak védelme érdekében mely hatóságnál, szervezetnél, milyen típusú eljárást kell indítania, illetve ilyen eljárás kezdeményezése, vagy az eljárás során jognyilatkozat megtétele érdekében beadványt kell készíteni. 

● polgári vagy büntetőeljárásban rendkívüli jogorvoslati kérelem elkészítéséhez szükséges a segítség;

● folyamatban lévő bírósági eljárásban, ha a fél eljárási jogainak, kötelességeinek megismeréséhez a jogvita peren kívüli lezárásához ez szükséges, feltéve, hogy az eljárásban a fél nem rendelkezik jogi képviselővel, és peres képviselet, vagyis a pártfogó ügyvéd biztosítása nem lenne indokolt. 

Kizárt a támogatás például vám, hitelügyekben, valamint ingatlan adásvételi szerződésekben, ez utóbbi alól azonban van két kivétel:  

● a lakhatást szolgáló ingatlan elidegenítésére vagy megterhelésére vonatkozóan tanácsadásban részesülhet a rászoruló, illetőleg

● az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerülő fiatalok első lakáshoz jutása érdekében a jogi segítő adásvételi szerződést is készíthet.

Peren kívüli támogatás keretében a kérelmező rászorultságától függően az állam megelőlegezi, vagy viseli a jogi segítő díját és költségeit. 

2. Peres ügyek

Polgári peres és nemperes eljárásokban a peres felek (a felperes, az alperes, a beavatkozó (perbehívott), a kérelmező és a kérelmezett fél), míg a büntető eljárások bírósági szakaszában a sértett, magánvádló, magánfél, egyéb érdekelt, valamint a pótmagánvádló pártfogó ügyvédi képviseletét a területi hivatal biztosítja. A képviselet költségét az állam a fél helyett megelőlegezi, vagy viseli a kérelmező rászorultságától függően.

 3. Határon átnyúló ügyek

Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása óta a határon átnyúló jogvitákban is támogatást nyújtunk a 4/2009/EK tanácsi rendelet és a 2003/8/EK irányelv alapján:

● az uniós polgároknak rászorultság alapján a jogérvényesítéshez, illetve

● a magyar állampolgároknak ahhoz, hogy más uniós államok bíróságai előtti eljárásokban eredményesen kérhessenek jogi segítséget, költségmentességet, pártfogó ügyvédet.

 A 2003/8/EK tanácsi irányelv az igazságszolgáltatáshoz való hatékony hozzáférés biztosítása céljából költségmentesség igénybevételét kívánja előmozdítani az elegendő forrással nem rendelkező magánszemélyek számára, polgári vagy kereskedelmi ügyekben. Ezáltal a Magyarországon lakóhellyel vagy szokásos és jogszerű tartózkodási hellyel rendelkező fél az Európai Unió valamely más tagállamának bírósága előtti perében költségmentesség és pártfogó ügyvédi képviselet iránti kérelmet terjeszthet elő a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat közreműködésével.

Továbbító hatóságként az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, vagy munkavégzésének helye szerint illetékes területi hivatalt terheli a továbbítás költsége, valamint az a fordítási költség, amely a kérelem és mellékleteinek a fogadó állam által megjelölt történő fordításával keletkezett. A fordítási költségek abban az esetben követelhetők vissza az ügyféltől, ha a költségmentesség iránti kérelmét a másik tagállamban elutasítják.

Vissza
Asztali verzió