A Magyar Rendőrség KORMÁNYHIVATALOK Józsefváros

A bűnmegelőzésről

A Bűnmegelőzési Jóvátételi Osztály
az alábbi feladatokat látja el:

 
1. Külön magatartási szabályok
végrehajtásával kapcsolatos feladatok
  • Csoportos és /vagy egyéni foglalkozások a szociális készségek fejlesztése céljából

A szociális készségek fejlesztését célzó csoport, illetve egyéni foglalkozások a pártfogó felügyelet külön magatartási szabályaként előírható olyan tevékenység, amely az érintett fiatalkorúak, fiatal felnőttek viselkedéskorrekcióját, társadalmi adaptációját segítik elő. A csoportfoglalkozások alkalmasak bizonyos viselkedések átkondicionálására és készségek kialakítására, fejlesztésére.

  • Egyéni jóvátételi tevékenység: 

A közösségi jóvátétellel a fiatalkorú és a fiatal felnőtt elkövetők szimbolikus formában, a közösség irányában teszik jóvá a bűncselekményükkel az áldozatnak, illetve a közösségnek okozott sérelmeket.

  • A tanulást segítő programok:

Korrepetálások megszervezése önkéntesek bevonásával. Kapcsolat felvétel oktatási intézményekkel. 


2. Bűnmegelőzési programok szervezése

A Közvetítő Szolgálat egyik profilja a bűnmegelőzési feladatokban való tevékeny szerepvállalás.

Ennek egyik színtere a kriminálisan veszélyeztetett általános- és középiskolákban bűnmegelőzési osztályfőnöki órák tartása.

Fő célja: Megismertetni a diákokat az ifjúkori bűnözés jellemzőivel, az elkövetés okaival, az egyes cselekmények büntetőjogi következményeivel.

A fiatalok magatartásában megjelenő destruktív elemek visszaszorítása, a bűnözésmentes életszemlélet kialakítása. 

A bűnözés megelőzésének egyik legfontosabb eszköze a nevelés, ezért a gyermekekre és fiatalokra főleg a családi és iskolai magatartási szabályok a mértékadók. Ezért a felnövekvő generációnak a társadalmi együttélés szabályainak elfogadása és elsajátítása és annak alkalmazása a kriminalitás szempontjából óriási jelentőséggel bír.

Továbbá a bűncselekmények elkövetésével kapcsolatos büntetőjogi fogalmak áttekintése, melynek elsődleges célja tudatosítani a fiatalokban, hogy tetteik elkövetéséért a büntetőjogi szankciót nekik kell viselniük.

A bűnmegelőzés témakörében fontosnak tartjuk, hogy nem csak a kriminalitás szempontjából veszélyeztetett fiatalkorúakkal, iskolás korosztállyal foglalkozzunk, hanem a velük kapcsolatban álló pedagógusoknak is biztosítsunk kézzelfogható információt, segítséget, illetve megismertessük őket alternatív megoldási lehetőségekkel. A pedagógusoknak nevelői értekezletek keretében biztosítunk lehetőséget az őket leginkább érintő kérdések megbeszélésére, igény szerint akár jóvátételre érzékenyítő foglalkozásokat tartunk, amelyben a fegyelmi tárgyalás vs alternatív konfliktuskezelés témáját dolgozzuk fel.

A másik nagyon fontos támogató közeg a szülő, a családi háttér. Részükre szülői fórumot tartunk a gyermekvédelem, pártfogó felügyelet tárgykörében. A tájékoztató előadás után interaktív formában folytatnánk, ahol az előadó pártfogó felügyeletben dolgozó szakemberek válaszolnak a felmerülő kérdésekre.


3. A munkaerő-piaci érvényesülést elősegítő programok

Lehetőség szerint szakképzett munkaerőpiaci koordinátor bevonásával munkaerő-piaci programok működtetése a foglalkoztatóban.

Lehetséges elemek: állapotfelmérés, kompetencia vizsgálat, tanulási képesség, kulcsképesség vizsgálat, szociális helyzet felmérése, pályaorientáció, pályakorrekció, egyéni fejlesztési terv készítése, egyéni szolgáltatási terv készítése, a tanulási-és munkamotiváció kialakítása és fenntartása, a kulcsképességek fejlesztése, felkészítés az önálló álláskeresésre.


 

4. Mediáció

Mediáció fogalma és célja

A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény (Bktv.) az alábbiak szerint határozza meg a közvetítői eljárás fogalmát és célját:

A közvetítői eljárás a bűncselekmény elkövetésével kiváltott konfliktust kezelő eljárás, amelynek célja, hogy a büntetőeljárást lefolytató bíróságtól, illetőleg ügyésztől független, harmadik személy (közvetítő) bevonásával - a sértett és a terhelt közötti konfliktus rendezésének megoldását tartalmazó, a bűncselekmény következményeinek jóvátételét és a terhelt jövőbeni jogkövető magatartását elősegítő - írásbeli megállapodás jöjjön létre.

Mi a közvetítői eljárás, más néven büntetőjogi mediáció?

A büntetőjogi mediáció egy olyan konfliktuskezelő folyamat, amely lehetőséget biztosít az elkövető számára, hogy az általa elkövetett bűncselekmény hatásairól, következményeiről beszéljen a bűncselekmény sértettjével. A megbeszélést egy semleges és pártatlan személy, a mediátor/közvetítő vezeti. A mediátor feladata annak elősegítése, hogy az elkövetett bűncselekmény következtében előállt élethelyzetet a sértett és az elkövető egyaránt megnyugtatóan le tudja zárni. A megbeszélés során az felek megállapodhatnak abban, hogy az elkövető miként tudja jóvátenni a bűncselekménnyel okozott sérelmet.

Vissza
Asztali verzió