A Magyar Rendőrség KORMÁNYHIVATALOK Józsefváros

Az igénybe vehető szolgáltatások

1. Azonnali pénzügyi segély

Az áldozatsegítő szolgálat méltányossági döntés alapján a legalapvetőbb szükségletek fedezésére (lakhatás, ruházkodás, élelmezés, utazás, gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadások) azonnali pénzügyi segélyt adhat, ha a bűncselekmény, vagy tulajdon elleni szabálysértés miatt kialakult helyzet ezt indokolja. Ennek megállapításához a személyes körülményeket, szociális rászorultságot igazoló dokumentumokat is csatolnia kell a kérelméhez az áldozatnak.

Azonnali pénzügyi segélyért a bűncselekményt, vagy a tulajdon elleni szabálysértést követő 5 napon belül lehet folyamodni. 

2. Érdekérvényesítés elősegítése

Az áldozat személyre szabott felvilágosítást kap alapvető jogairól, az őt megillető egészségügyi, nyugdíjbiztosítási és szociális ellátásokról, munkanélküli ellátásokról, családtámogatási ellátásokról, gyermekjóléti -és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szolgáltatásokat nyújtó intézmények címéről, elérhetőségéről. Az áldozatsegítő szolgálat segítséget nyújt az áldozat részére az állami, önkormányzati ellátásokhoz való hozzájutáshoz.

3. Jogi segítségnyújtás

Ha a szociálisan rászoruló áldozat ügyének intézése további jogászi közreműködést kíván, az áldozatsegítő szolgálat köteles őt a jogi segítségnyújtó szolgálathoz irányítani, ahol szakszerű jogi tanácsot, ügyvéd általi okiratkészítést, peres képviseletet kaphat jogai érvényesítéséhez, jogvitája megoldásához.

Az érdekérvényesítés elősegítése és jogi segítségnyújtás iránti kérelmet formai kötöttség és határidő nélkül lehet benyújtani az áldozatsegítő szolgálatnál.


Az állami kárenyhítés

Kárenyhítésre a szándékos, személy elleni, erősza-kos bűncselekmények áldozatai lehetnek jogosultak.

A kárenyhítés nem jár alanyi jogon, célja a sértett testi épségének, egészségének súlyos károsodását, illetve a sértett halálát okozó bűncselekmény következtében keletkezett vagyoni kár, jövedelem-kiesés kompenzálása. 

Kárenyhítésre igényt tarthat a sértett, vagy a vele egy háztartásban élő, egyenes ági rokona, örökbefogadója vagy nevelőszülője, örökbefogadott vagy nevelt gyermeke, házastársa, élettársa, illetve akinek az eltartására a sértett köteles vagy köteles volt, továbbá aki a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében meghalt sértett eltemettetéséről gondoskodott.

2012-ben az minősült rászorulónak, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladta meg a 174.236,- Ft-ot. Kárenyhítés egy összegben vagy járadék formájában állapítható meg.

Egyösszegű kárenyhítésként a bűncselekmény miatt bekövetkezett – eredeti számlával, nyugtával, bizonylattal igazolt – vagyoni kár, illetve jövedelem-kiesés teljes vagy részbeni megtérítése igényelhető. 

Járadék formájú kárenyhítést igényelhet az áldozat, a sértett -várhatóan 6 hónapot meghaladó- bűncselekmény miatti keresőképtelenségéből fakadó jövedelem-csökkenés részbeni enyhítésére.

Ha a kár más forrásból részben vagy egészben megtérült, a kérelmező a megtérülés mértékéig köteles visszatéríteni a pénzben nyújtott támogatást, a kérelmet elbíráló határozat jogerőre emelkedését követő 3 évig. 

Állam általi kárenyhítés iránti kérelmet a bűncselekmény elkövetésétől 3 hónapig lehet benyújtani. A törvényben felsorolt kivételes esetekben ez az idő hosszabb is lehet – igazolási kérelem elfogadása esetén.

Vissza
Asztali verzió